Miten Lupa olla minä -valmennus toimii oppimisen työkaluna?

Valmennusta löytyy nykyään vaikka minkälaista. Eri suuntauksilla on yhtäläisyyksiä, ja niillä on eroja. Toivon, että tästä tekstistä on sinulle apua, jos pohdit, onko valmennus minun kanssani sinulle sopiva tapa etsiä ratkaisuja oman hyvinvoinnin ja vanhemmuuden kysymyksiin  ja ongelmiin.

Lupa olla minä -valmennus oppimisen työkaluna

Koska olen oppimisen asiantuntija, valmennus perustuu nimenomaan oppimisen näkökulmaan: ensin oivalluksiin siitä, miten asiat voisi tehdä paremmin, ja sitten niiden oivallusten käytännön harjoitteluun, jotta niistä tulee luontevia taitoja.

Teoriapohja, johon valmennusnäkemykseni perustuu, on näkemys kokemuksellisesta oppimisesta.

Erityisesti epämuodollisissa (eli koulun ulkopuolisissa) oppimistilanteissa oppiminen on hedelmällisintä silloin, kun se pohjautuu oppijan omaan konkreettiseen kokemukseen. Jokainen on oman tilanteensa asiantuntija, ja opettajan tai valmentajan tärkeä tehtävä on ohjata oppijaa tutkimaan sitä omaa tilannettaan kyseenalaistaen ja monesta näkökulmasta.

Sosiokulttuurinen oppimisnäkemys, jonka osa-alue kokemuksellinen oppiminen on, puolestaan perustuu siihen ajatukseen, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Itse ajattelen, että valmentajan tehtävä on olla se ”toinen”, jonka kanssa oppimista synnyttävä vuorovaikutus tapahtuu. Kun valmennettava selittää omaa tilannettaan minulle eri näkökulmista, hän tulee huomanneeksi asioita, jotka ovat aiemmin jääneet huomaamatta, ja se puolestaan avaa oivalluksia.

Valmentamisen keskeinen ajatus on se, että valmennettavalla on tavoite, jota kohti valmennuksessa edetään. Valmennuksen tehokkuutta voi arvioida tuon tavoitteen toteutumisen pohjalta. Valmennusnäkemykseeni on vaikuttanut esimerkiksi Appreciative Coaching -suuntaus, joka perustuu positiivisen psykologian tutkimukseen.

Appreciative Coaching -ajattelussa tavoitteenasettelu tehdään ongelmien sijaan ensisijaisesti siitä, mikä innostaa, inspiroi ja toimii jo hyvin. Niistä toimivista tilanteista etsitään toimintamalleja, ajatuksia ja systeemejä, ja niitä sovelletaan tilanteisiin, joihin halutaan ratkaisuja.

Kaikenlaiset tunteet, ajatukset ja kokemukset voivat olla läsnä valmennuskokemuksessa. Minun tehtäväni valmentajana on olla niille tunteille, ajatuksille ja kokemuksille läsnä – ja samalla pitää keskustelu valmennustavoitteen suuntaisena, jotta edistymistä voi tapahtua.

Sekä kokemuksellisen oppimisen että valmennuksen näkökulmissa keskeistä on se, että valmennettava eli oppija on itse vastuussa omasta oppimisestaan, tavoitteensa saavuttamisesta, ja valmennuksessa myös toimenpiteiden määrittelyistä. Valmennettava tuo valmennukseen sisällön, enkä minä valmentajana neuvo valmennettavaa tekemään, uskomaan tai ajattelemaan mitään. Minun vastuullani on ohjata valmennettavaa uusien näkökulmien äärelle niin, että hänen on mahdollista tehdä tehokkaita ja omiin voimavaroihinsa sopivia valintoja, joilla kulkea kohti tavoitetta.

Käytännössä prosessi etenee valmennuksissani seuraavalla tavalla

1. Valmennettavana valitset valmennuskeskustelun myötä itsellesi tavoitetilan eli teeman – miltä haluan, että tilanteeni näyttää tämän valmennuksen jälkeen?

2. Jokaiselle valmennussessiolle valitset keskustelumme myötä osatavoitteen, jota työstämme session aikana.

3. Kysymysten ja keskustelun kautta mietit itsellesi tavoitteen suuntaisia tehtäviä seuraavaan sessioon asti.

4. Ennen seuraavaa sessiota lähetät minulle pohdintojasi kuluneen jakson tehtävistä, ja seuraava sessio käynnistyy niiden purkamisella.

5. Jokaisessa sessiossa arvioit omaa etenemistään suhteessa aloitustilanteeseen ja tavoitteeseen. Jos eteneminen ei ole toivotunlaista, tai jos alussa määritelty tavoitetila tuntuukin muuttuvan, korjausliikkeitä voi tehdä pitkin valmennusjaksoa.

6. Lopuksi saat arvioida omaa edistymistäsi ja tilannettasi, ja miettiä vielä itsellesi jatkotehtäviä valmennuksen jälkeen harjoiteltavaksi.

Haluatko kokeilla, mitä Lupa olla minä -valmennus on käytännössä? Käy vastaamassa kolmeen kysymykseen ja jätä mukaan sähköpostiosoitteesi, niin saat kiitokseksi vastauksistasi ilmaisen puolen tunnin puhelinvalmennuksen. 🙂